Nhập tọa độ trong SMS:
Vĩ độ:(LAT)
Kinh độ:(LONG)
 


Địa chỉ:
Đang lấy bản đồ về ...


Công cụ này được hangbinhdan tham khảo và lấy mẫu từ một số trang web phi lợi nhuận trên mạng. Được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận.